Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Boon IT wordt gesloten.

1.2 Producten en diensten van Boon IT: de door Boon IT te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Boon IT.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Boon IT.

2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Boon IT niet bindend en niet van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Boon IT gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Boon IT schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door Boon IT heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 4 Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het bestel- of contractformulier is ingevuld en men het vinkje heeft aangeklikt om akkoord te gaan met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Boon IT; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Boon IT.

4.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

Artikel 5 Duur en beëindiging

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 1 maand, tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.

5.2 De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een abonnementsmaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

5.3 Uitzondering op punt 2 geldt voor alle domeinen op .nl-domeinen na. Jaarlijks moeten de domeinen verlengd worden. Hiervoor wordt u 1 maand voor het aflopen van het contract via e-mail gewaarschuwd.

5.4 Boon IT kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Boon IT niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.5 Boon IT heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Boon IT het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

– opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

5.7 IRC proxies – dit is in zijn totaal niet toegestaan. Bij het draaien van IRC proxies riskeert de Gebruiker afsluiting van de server van de Gebruiker.

 

Artikel 6 Levering en leveringstijd

6.1 Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Boon IT zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.3 Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

 

Artikel 7 Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2 Boon IT is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

Artikel 8 Prijzen

8.1 Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

8.2 Boon IT heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Data verkeer wordt berekent op basis van 95 percentile.

 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

9.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Boon IT.

9.2 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

9.3 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Boon IT het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.

9.4 Boon IT stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

9.5 Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

9.6 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Boon IT kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Boon IT een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuur bedrag.

9.7 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een jaarlijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

9.8 In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

9.9 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Boon IT is voldaan.

9.10 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Boon IT een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

9.11 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Boon IT het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te storneren . Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden gestorneerd.

9.12 Facturen worden digitaal per email verstuurd.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Het is opdrachtgever toegestaan de op de Boon IT site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

10.2 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart Boon IT ter van enige aanspraak.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het door Boon IT vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Boon IT.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Boon IT is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Boon IT weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Boon IT kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Boon IT of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Boon IT. Boon IT verleent de Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van de Boon IT servers volgens de door de gebruiker gekozen hosting formule. De Webserver(s) worden aangeboden en onderhouden volgens de in deze bedrijfstak (internethosting) aanvaardbare gebruiken. Niettegenstaande wij inspanningen leveren om uw gegevens te beschermen en regelmatig backups nemen zijn wij niet verantwoordelijk voor uw gegevens op onze servers. U en u alleen bent verantwoordelijk voor het nemen van een backup van de gegevens. Onder geen enkele voorwaarde kan Boon IT verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van uw gegevens op onze of uw Webserver(s) of kan daarvoor enige schadevergoeding of compensatie worden geëist. Op reseller pakketten wordt geen backup gemaakt, de reseller is verantwoordelijk voor zijn eigen backup als van zijn klanten.

12.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Boon IT slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Boon IT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart Boon IT voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Boon IT.

12.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Boon IT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Boon IT is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

12.5 Boon IT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

12.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Boon IT mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

12.7 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Boon IT. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Boon IT als gevolg daarvan lijdt.

 

Artikel 13 Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 14 Buitengebruikstelling

14.1 Boon IT heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Boon IT niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Boon IT zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Boon IT kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

14.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Boon IT gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 60 euro excl. BTW.

 

Artikel 15 Reclame

15.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Boon IT vervalt.

15.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Boon IT.

15.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

15.4 Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

 

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden

16.1 Boon IT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

16.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 17 Geschillenregeling en toepasselijk recht

17.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Boon IT en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

17.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Back to Top